05/01/2020
Jeddah - Al Wajh - Coche
12:00
Jeddah - Al Wajh - UTV
12:00
Jeddah - Al Wajh - Camión
12:00
Jeddah - Al Wajh - Moto
12:00
Jeddah - Al Wajh - Quads
12:00
06/01/2020
Al Wajh - Neom - Coche
12:00
Al Wajh - Neom - UTV
12:00
Al Wajh - Neom - Camión
12:00
Al Wajh - Neom - Moto
12:00
Al Wajh - Neom - Quads
12:00
07/01/2020
Neom - Neom - Coche
12:00
Neom - Neom - UTV
12:00
Neom - Neom - Camión
12:00
Neom - Neom - Moto
12:00
Neom - Neom - Quads
12:00
08/01/2020
Neom - Al 'Ula - Coche
12:00
Neom - Al 'Ula - UTV
12:00
Neom - Al 'Ula - Camión
12:00
Neom - Al 'Ula - Moto
12:00
Neom - Al 'Ula - Quads
12:00
09/01/2020
Al 'Ula - Ha'il - Coche
12:00
Al 'Ula - Ha'il - UTV
12:00
Al 'Ula - Ha'il - Camión
12:00
Al 'Ula - Ha'il - Moto
12:00
Al 'Ula - Ha'il - Quads
12:00
10/01/2020
Ha'il - Riad - Coche
12:00
Ha'il - Riad - UTV
12:00
Ha'il - Riad - Camión
12:00
Ha'il - Riad - Moto
12:00
Ha'il - Riad - Quads
12:00
12/01/2020
Riad - Wadi Al-Dawasir - Coche
12:00
Riad - Wadi Al-Dawasir - UTV
12:00
Riad - Wadi Al-Dawasir - Camión
12:00
Riad - Wadi Al-Dawasir - Moto
12:00
Riad - Wadi Al-Dawasir - Quads
12:00
13/01/2020
Wadi Al-Dawasir - Wadi Al-Dawasir - Coche
12:00
Wadi Al-Dawasir - Wadi Al-Dawasir - UTV
12:00
Wadi Al-Dawasir - Wadi Al-Dawasir - Camión
12:00
Wadi Al-Dawasir - Wadi Al-Dawasir - Moto
12:00
Wadi Al-Dawasir - Wadi Al-Dawasir - Quads
12:00
14/01/2020
Wadi Al-Dawasir - Haradh - Coche
12:00
Wadi Al-Dawasir - Haradh - UTV
12:00
Wadi Al-Dawasir - Haradh - Camión
12:00
Wadi Al-Dawasir - Haradh - Moto
12:00
Wadi Al-Dawasir - Haradh - Quads
12:00
15/01/2020
Haradh - Shubaytah - Coche
12:00
Haradh - Shubaytah - UTV
12:00
Haradh - Shubaytah - Camión
12:00
Haradh - Shubaytah - Moto
12:00
Haradh - Shubaytah - Quads
12:00
16/01/2020
Shubaytah - Haradh - Coche
12:00
Shubaytah - Haradh - UTV
12:00
Shubaytah - Haradh - Camión
12:00
Shubaytah - Haradh - Moto
12:00
Shubaytah - Haradh - Quads
12:00
17/01/2020
Haradh - Qiddiya - Coche
12:00
Haradh - Qiddiya - UTV
12:00
Haradh - Qiddiya - Camión
12:00
Haradh - Qiddiya - Moto
12:00
Haradh - Qiddiya - Quads
12:00